KulturKraft Syd

PLATTFORM FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH SAMVERKAN INOM KULTURSEKTORN I SKÅNE/BLEKINGE

Behovsstyrd kompetensutveckling på deltagarnas villkor
KulturKraft Syd var ett projekt som pågick mellan mars 2010 och mars 2014 med finansiering av Europeiska Socialfonden (ESF). Under projektet erbjöds professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter.

Inom KulturKraft Syd arrangerades en stor mängd olika kurser, föreläsningar, workshops, seminarier och andra aktiviteter som riktade sig till såväl individer som organisationer. Målsättningen var att det skulle finnas aktiviteter för alla yrkeskategorier, dvs såväl för de konstnärliga utövarna som för personer med tekniska och administrativa yrken.

Alla aktiviteter som erbjöds inom KulturKraft Syd var behovsstyrda och sker på deltagarnas – såväl individers som organisationers och institutioners – villkor. Ambitionen var att alla aktiviteter skulle möta upp aktuella behov, ligga på rätt nivå, ha rätt utformning och omfattning samt ligga på rätt dag och tid, allt för att uppnå högsta möjliga relevans, nytta och optimalt deltagande.

Huvudman för KulturKraft Syd var Trygghetsrådet TRS och initiativet till projektet kom ursprungligen från bland andra Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Bakom projektet stod ett samlat kulturliv i Skåne/Blekinge och representanter från såväl regionens kulturinstitutioner som från det fria kulturlivets organisationer deltar aktivt i arbetet.

Den långsiktiga målsättningen med projektet var att bygga upp en varaktig plattform för kompetensutveckling inom kultursektorn i södra Sverige som skall kunna leva vidare även efter de år som projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Under projektperioden så nådde vi inte hela vägen fram till en varaktig plattform. Men projektets olika resultat och effekter lever i allra högsta grad vidare i form av ett stort antal nya kontakter mellan olika kulturaktörer, utvecklade nätverk, en ökad medvetenhet och diskussion om behoven av kompetensutveckling samt naturligtvis en allmänt utvecklad kompetens inom olika områden.