Kvinnliga präster

Ska kvinnor få möjligheten att bli präster? Det är en fråga som diskuterats vida inom Svenska Kyrkan och det har kommit många olika teorier till varför kvinnor inte ska få vara präster. År 1951 uttalade sig docenter och professorer vid de teologiska fakulteterna i Uppsala och Lund och alla, förutom en, hävdade att kvinnliga präster skulle strida mot vad bibeln lärde. Sex år senare, vid ett kyrkomöte, kom frågan om kvinnliga präster upp igen varav kyrkomötet nekade förslaget. Regeringen påminde då om att kyrkans anställda var anställda inom staten och att könsdiskriminering var olagligt. Året efter fastställde regeringen en lag om kvinnliga präster.arvikapast2.se

Diskussionen kring frågan

Det kontroversiella beslutet ifrån regeringen uppfattades som maktutövning och vid denna tidpunkt fanns det endast en minoritet som var för kvinnliga präster i Svenska Kyrkan. Det blossade upp en diskussion och många frågade sig själv om frågan var teologisk fråga eller en ordningsfråga. Om det var en ordningsfråga skulle kyrkan komma att förändras i och med samhällets förändring, en tanke som inte alla gillade. År 1993 togs ytterligare ett beslut som cementerade kvinnornas position inom Svenska Kyrkan. Det togs då ett beslut att inte prästviga personer som motsatte sig kvinnliga präster. Kritiker har inte suttit på sin soffa och varit tysta, det har kommit stark kritik från gammalkyrkliga och högkyrkliga grupper som inte delar Svenska Kyrkans liberalteologiska strömningar. För utomstående har detta gett illusionen om att det endast finns två grupper, de liberala tänkarna som är för kvinnliga präster och mer konservativa grupper som motsätter sig detta. Sanningen är mer komplex än så.

Argument för och emot

Det finns vissa argument som har varit återkommande när man diskuterat kvinnliga präster, både bland dem som är emot och hos dem som är för. Det Första Korinthierbrevet 14:34 används ofta när man citerar passager ur bibeln som kritiker säger talar emot ett kvinnligt prästerskap. I versen 14:34 står det att kvinnor skall tiga i de heligas församlingar. Verser fortsätter med att hävda att kvinnor ska vara tysta och underordna sig. De som använder detta argument menar bland annat att versen ska tolkas symboliskt och att även om kvinnor och män är lika värde så bidrar dem med olika saker till exempelvis kyrkan. Mannen ska undervisa och leda, kvinnans roll är att inspirera och vårda. De som argumenterar för ett kvinnligt prästerskap menar att vi alla är lika inför gud och att könet inte har någon betydelse. Man menar även på att kvinnor haft en betydande roll i bibeln och pekar bland annat på Maria Magdalena.