Svenska kyrkan

Svenska kyrkan var ursprungligen den svenska statens kyrka. Alltså en statskyrka, starkt förknippad med staten under tiden 1536 till år 2000 då stat och kyrka gick skilda vägar. Dock återfinns i lagstiftningen fortfarande stadganden om att kyrkan är och således ska vara en rikstäckande folkkyrka, i den evangeliskt-lutherska traditionen. Svenska kyrkan är Sveriges enskilt största trossamfund.

Kyrkomötet
Svenska kyrkans högsta beslutande organ är enligt svensk lag det så kallade Kyrkomötet (Lag om Svenska kyrkan 6 §). Enligt densamma lagens 2 § ska detta väljas enligt demokratiska principer. Då Svenska kyrkan till sin bekännelse är apostolisk är detta med val enligt demokratiska principer inte något särdeles självklart. Här talas då om ”den dubbla ansvarslinjen” som är kopplad till ansvarsområde.

Kyrkomötet består av 251 ledamöter varav 249 är valda i direktval av valmanskåren som består av alla kyrkomedlemmar från 16 års ålder och uppåt. Mandatperioden varar under fyra år. Även biskoparna deltar i kyrkomötets arbete, om än de saknar rösträtt.

En gång per år sammanträder kyrkomötet. Mötet är uppdelat i två sessioner varav en under vecka 39 och den andra under vecka 47. Mötet hålls i Uppsala.svenska kyrkan.svg

Svenska kyrkans organisation
Den basala verksamheten bedrivs i första hand av församlingarna både i Sverige och utomlands.

I den så kallade kyrkoordningen återfinner man uppgifter om allt från kyrkans organisation, regelverk, uppgifter och administration. Under reformationen bröts banden, lite i taget, med påvestolen i Rom och den kanoniska rätten kom att avskaffas år 1536. Den kom att ersättas av den egna Svenska Kyrkoordningen, som tillkom 1571.

Efter det att staten och kyrkan gick isär, åtminstone till en lejonpart, tillkom den nya kyrkoordningen den 1 januari 2000. Fortfarande förekommer dock viss lagstiftning avseende begravningsverksamheten och annat i lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är uppdelad på lokal, regional och nationell nivå, dess verksamhet ska vara rikstäckande enligt Lagen om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan finns även utomlands. Svenska kyrkan är även indelad i församlingar som har geografiska gränser. Medlemmar i Svenska kyrkan är alltså medlemmar i den församling inom vilkens geografiska gränser vederbörande är folkbokförd.

Stift
Inom Svenska kyrkan finns 13 stift. Ett stift är en administrativ region.

I Uppsala finns två biskopar eftersom det är ett så kallat ärkestift. De två är ärkebiskopen och ytterligare en biskop. Stiftets verksamhet styrs av stiftsfullmäktige, som väljs vid direkta kyrkliga val vart fjärde år.