Utbilda sig till präst

Den som vill utbilda sig till präst behöver i första hand uppfylla behörighetskraven för högskoleutbildning, därefter behörighetskraven för själva prästutbildningen.

Prästutbildningen
Det duger inte att ha vilka högskolepoäng som helst för att få möjlighet att utbilda sig till präst. Högst 30 högskolepoäng i annat ämne än religionsvetenskap/teologi får ingå i en examen.

du som vet att det är prästyrket som är målet för din akademiska utbildning gör klokt i att söka dig till relevanta kurser direkt.

Kurser
Utbildningen startar med en baskurs i religionsvetenskap/teologi om 30 högskolepoäng. Fortsättningsvis följer kurserna Bibelvetenskap/Exegetik inkluderande både det Gamla och Nya testamentet, 60 högskolepoäng. Till utbildningskraven hör att minst ett av testamentena ska studeras med språklig inriktning, således minst 30 högskolepoäng. Till det kommer en kurs i Tros- och livsåskådningsvetenskap om 30 högskolepoäng.

Svenska kyrkans vigningstjänst
Prästyrket är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Så innan du kan fortsätta dina studier för att bli präst behöver du bli antagen som prästkandidat. Det är biskopen i något av Svenska kyrkans 13 stift som avslår eller medger antagningen. Först då du är antagen kan du söka till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Du själv kontaktar det stift där du önskar bli prästvigd.Utbildning präst 2

Fortsatta kurser
Sedan följer kurserna Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng och då du blivit antagen till stiftet, följer studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut studeras Pastoralteologisk kurs A som pågår under 10 veckor, vilken är förlagd till verksamheten.

Innan de avslutande pastoralteologiska studierna inleds ska du ha genomfört åtta veckors praktik i en församling och Mötesplats mellan stift och student, under åtta till tio dagar.

Därefter följer en Fördjupning alternativ valbar kurs om 60 högskolepoäng, avancerad kurs i religionsvetenskap/teologi om 60 högskolepoäng följt av en två terminer lång pastoralteologisk utbildning för präster med tre veckors utbildning förlagd till verksamheten.

Prästvigning
Då du har avslutat din utbildning vigs du till präst i det stift du blev antagen i. Där kommer du även att tjänstgöra under ett års tid som pastorsadjunkt.

Kall eller yrke
Merparten av prästerna arbetar i församlingar som komminister eller kyrkoherde. Till prästens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och kyrkliga aktiviteter som dop, vigsel och begravning.

Då präster arbetar inom ett trossamfund, som här Svenska kyrkan kan man fråga sig om prästyrket är ett sedvanligt yrke eller om det är ett kall, jämförbart med den gängse synen på yrken inom vård och omsorg. Innebär prästerskapet ett mer eller mindre uttalat krav på att prästen ska tjäna sin församling eller leda den. Handlar det om ett tjänande ledarskap… Du som är intresserad av religion finner ett stort utbud hos Canal digital som även erbjuder digitalbox. Svenska kyrkan står inför utmaningar i form av demografiska förändringar. Äldre trogna kyrkobesökare avlider och allt färre av de yngre står utanför kyrkogemenskapen.

Innan man påbörjar en lång utbildning till präst kan det vara bra att reflektera över sitt val mer än en gång…